Make your own free website on Tripod.com
http://danairan.tripod.com
Home | About Me | ARTICLES | music | News paper (Rozname) | Site | Photo Album | My Resume | Library & Information

يك زن چيزي جز شوهرش نمي خواهد ولي وقتي كه به او رسيد همه چيز ميخواهد.
 

- زنان به خوبي مردان ميتوانند اسرار را حفظ كنند ولي به يكديگر مي گويند تا در حفظ آن شريك باشند.( فئودور داستايوسكي )
 

- زنها مثل ماهي هستند. بدست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشكل است. (ولتر)
 

- زن اگر موافق باشد رحمت الهي است والا بلاي آسماني. (روشني )
 

- اختلاف زن و مرد در اين است كه مردان هميشه آينده را مي نگرنند و زنان گذشته را بخاطر مي آورند.
 

- زن مخلوقي است كه عميق تر ميبيند و مرد مخلوقي است كه دورتر را ميبيند.عالم براي مرد يك قلب است و قلب براي زن عالمي است.( گرابه )
 

- زنهايي كه سر پيري مقدس و مؤمن ميشوند چيزي را به خدا تقديم مي كنند كه از بخشيدن آن به شيطان شرم دارند.
 

- زبان زن به منزله شمشير اوست.هميشه آن را بكار ميبرند تا زنگ نزند .
 

- چنين است طبيعت زن: دوستت نداردتا دوستش داري و چو دوستش نداري دوستت دارد.(ميگوئل بوفلر )
 

- شاهراه موفقيت پر است از زنهايي كه شوهران خويش را به پيش ميبرند.( توماس دوار )
 

- زن گردنبند است.دقت كن چه چيزي را به گردن ميآويزي. (امام جعفر صاذق )
 

- مردان آفريننده كارهاي بزرگند و زنان بوجود آورنده مردان. (رومن رولان )
 

- دو چيز را دوست دارم و نميخواهم آني از آن منفك شوم.زن و عطر را. حضرت محمد (ص)
 

- زنها هرگز نميگويند ترا دوست دارم ولي وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري بدان كه درون آنها جاي گرفتهاي.( رو شفوكو)

- من زني را كه از خانه براي شكايت از شوهرش بيرون ميآيد دشمن دارم حضرت محمد (ص)
 

- آسياب و ساعت و زن هميشه نيازمند تعمير هستند. (پروربس )
 

- نه گفتن زن به معني پاسخ منفي نيست. (اس - پي - سيدني)
 

- زنان اميال خود را بهتر از مردان پنهان مي كنند.اما مردان بهتر از زنان اميال خود را كنترل مي كنند. (ريچارد استل )
 

- به قول قديمي ها : زن بلاست ولي هيچ خونه اي بي بلا نباشد........

Welcome!


خوش آمديد

 
 
 


manoochehrdana@gmail.com

Here I might add an entry whenever I make an update to my web site. Where appropriate, I'll include a link to the change. For example:

11/1/01 - Added new photos to Vacation Album page.

 

ريزش و نازك شدن مو هميشه در طول تاريخ براي مردان  مسئله اي در خور توجه بوده است. علت يابـي و درمـان    ريزش مو بصورت يك موضوع بحث برانگيـز درآمـده اسـت.   درمان ريزش مو داراي رموز و اسرار ثابت نشـده فراوانـي مي باشد و تلاشهاي بسياري براي يافـتـن عـلل و طـرقدرماني آن انجام گرفته است.

 اجداد خود را مقصر بدانيد

اخيرا" علم پزشكي بالاخره مـوفـق بـه كشف علت اصلي ريزش مو گرديد. اكنون اين يك قانون پزشكي بشمار مي رود كه ريزش مو به دلايل وراثتي و هورموني پـديـد مـي آيـد. هورمون جنسي آلوپشا يا "الگوي ريزش مو در مردان و زنان" در 95 درصد موارد بـعنـوان يك علت وراثتي ريزش مو  گزارش شده است.

با اينــحال ريزش مو فقط به دلايل اختلالات ژني نميباشد. گذشته از آن هورموني خاص جهت فعال سازي ژنها مورد نياز است، همانگونه كه يك قفل براي باز شدن نياز به كليد دارد. در ايـن مـورد كـليـد يـك فـراورده هـورمـونـي بـنـام "دي هيدرو تستوسترون" (DHT) ميباشد.

DHT در بدن انسان توليد شده و تحقيقات اخير نشان داده كه علت اصلي ايجاد اختلال در پياز و حفره هاي كوچك توليد مو ميباشد. DHT بتدريج باعث نازك، ضعيف شدن و در نهايت ريزش مو ميگردد.

داروهاي درمان ريزش مو

Propecia  يك داروي تركيبي تايـيـد شـده از طـرف مـوسـسـه FDA مـي باشد كه فقط براي مردان تجويز مي شود. اين دارو سطح هورمون DHT را كاهـش مـيدهد. مـطالـعـات نشان داده كه Propecia  قادر است علاوه برجلوگيري از نازك شدن و ريزش مو، باعث رويش مجدد موهاي از دست رفته شود.Propecia بصورت قرصهاي خوراكي وجود دارد و چون بصورت سيستماتيك هورمون DHT را كاهش ميدهد ممكن است عوارض جانبي مانند تضعيف غدد جنسي را به دنبال داشته باشد.

Rogaine اولين داروي تاييد شده ريزش مو توسـط مـوسـسه FDA مي باشد. اين دارو باعث تحريك پايز و حفره هاي كوچك توليد مو شده و آنها را در مسير رشد قرار مي دهد وبه اين ترتيب از ريزش مو جلوگيري ميكند.Rogaine پيازهاي مرده مو را در زير پوست بخش بالايي سر فعال مينمايد.اين دارو در مورد اغلب اشخاص موثر بوده است. با اينكه Rogaine يك فعالساز قوي پياز مو محسوب ميگردد، اما هيچ تاثيري درعلت ريزش مو يعني هورمون DHT ندارد

مؤثرترين دارو تا بحال

Revivogen  با اينكه توسط مؤسسه FDA تاييد نشده، داراي فرمولي طبيعي است كـه مشابه با مكانيزم Propecia عمل مينمايد. Revivogen از موادي طبيعي تضعيف كنـنـده هورمون DHT تشكيل شده است و حتي بيشتر از Propecia باعث كاهش فعاليت ايــن هورمون ميگردد.

بعلاوه برخلاف Propecia اين مواد طبيعي باعث جلوگيري اتصال هورمون DHT به پياز مو ميشوند. از آنجايي كه Revivogen  بصورت موضعي مورد استفاده قرار گرفته و از موادي طبيعي تشكيل شده، تاثيري در توليد هورمون DHT در قسمتهاي ديگر بدن نگذاشته و عوارض جانبي به دنبال نخواهد داشت و هم براي مردان قابل استفاده است و هم براي زنان.

با تضعيف هورمون DHT و تاثيرات مخرب آن در پـيـازهـا، مـوهـاي نـازك و نـخ نـمـا دوبـاره ضخيم، قوي، پرپشت و سلامت ميشوند.  Revivogen دارويي است كه از قدرت طبيعت براي تجديد حيات و حفاظت مو استفاده ميكند.

3 ماه استفاده كنيد

در 90 روز اول مصرف Revivogen، متوجه كاهش قابل ملاحظه روزش مو خواهـيـد شـد و ممكن است موهاي فعلي ضخيم تر شوند. بعد از 3 تا 6 ماه استفاده،  موهــاي تجديــد حيات شده، باعث پرپشت تر بنظر رسيدن سر خواهد شد. با ادامه دادن مصـرف، موهـا بتدريج بهبود پيدا نموده و سالم تر باقي خواهند ماند. بهترين نتيجه بعد از 12 تا 18 ماه نمايان خواهد شد.

بعد از ايـنـكه نـتـيجه دلـخـواه حاصل شد، ادامه مصرف اين دارو براي حفظ موهاي تجديد شده، ضروري است چراكه بدن بصورت مداوم در حال ساخت هورمون DHT مي بـاشـد. بنابراين پيازهاي مو بايد همواره از تاثيرات مخرب اين هورمون محافظت گردند.

 نتايج تست دارو

فارل ماين، سازنده سايت HairLossHelp.com ميگويد: Revivogen بصورت قطعي ريزش موي مرا درمان كرد. افراد بسيار ديگـري نـيـز وجـود داردند كه توسط اين دارو توانسته اند ريزش موي سر خود را از بين ببرند.

ile:///C:/Documents%20and%20Settings/karvarz/My%20Documents/%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%83%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D9%85.htm

iran100nagsh.jpg
Please get in touch with any comments or reactions to my site.